KIERUNEK NAUKOWY

Pewien kierunek naukowy, stoi mniej więcej na ta­kim stanowisku: psy zbierają doświadczenia, które wywołują nastroje (uczucia, podniecenia). Czy są one tak różnorodne jak nastroje człowieka, tego nie można powiedzieć, ale wydaje się, iż wykazują szereg niuan­sów i wcale nie ograniczają się jedynie do „chęci czy „niechęci”. Skoro pamięć zaczyna działać, stara się ona jedne nastroje odtwarzać, inne oddalać. Dawne po­stępki, na przykład żebranie o pokarm, odgrywają wte­dy większą rolę niż jakieś dawne spostrzeżenie, i są powtarzane na nowo w tym celu, aby znowu wywołać przyjemny nastrój. Według tego poglądu psy nie mają tej samej zdolności, co ludzie, aby świadomie wywoły­wać wspomnienia z przeszłości. Teza brzmi następu­jąco: psy nie mają „wolnej”, lecz „uwarunkowaną pamięć.

MYŚLEĆ PO LUDZKU

Pewien lekarz urzę­dowy w Tiibingen przeprowadził najrozmaitsze bada­nia inteligencji na tym psie, w świetle których zwierzę okazało się w najwyższym stopniu „niepojętne” i nigdy  nie zdobywało się na rozwiązania, z łatwością dokony­wane przez normalne psy.Psy nie umieją po ludzku myśleć, ale uczucia posia­dają w najzupełniej ludzkim sensie. Dowodzą tego dwa fakty, na które możemy się powołać, oczywiście bez przeprowadzenia ścisłego dowodu naukowego, opar­tego na mierzeniu, ważeniu;”.liczeniu. Zoopsychologia jest bowiem jeszcze młodą nauką, . obciążoną niektó­rymi momentami spekulatywnymi. Ale czy można obronić pogląd, iż zdolność zapamiętywania psa znaj­duje się na tym samym poziomie co nasza?

RÓŻNE CHARAKTERY I PSYCHIKA

Oczywiście wszystkie psy nie mają też bynajmniej jednego i tego samego charakteru i  psychiki. Każdy pies (i oczywiście każde zwierzę aż do pewnej, bardzo głęboko leżącej granicy ich organizacji) jest dokładnie tak samo jak każdy człowiek indywidualnością. Między psami istnieją nawet „idioci”. Pod koniec lat dwudzie­stych naszego stulecia pewien restaurator w Tiibingen zakupił boksera na podstawie ogłoszenia‘w czasopiś­mie fachowym od. jakiegoś północnóniemieckiego ho­dowcy psów. Zwierzę było mocno zbudowane, nie brało jednak żadnego udziału w wypadkach rozgrywających •się w jego otoczeniu. Nie warczał, nie szczekał, nie gryzł, nigdy nie okazywał oznak radości. Jeśli ktoś go wołał, wahając się leniwie podnosił głowę i . gapił się na wołającego idiotycznym wzrokiem.

 

ŻYCIOWA SYTUACJA

Osobiście kiedyś byłem świadkiem następującej sce­ny: przed domem w ogrodzie na.południowym wylocie lipskiego śródmieścia leży rosły owczarek. Głowę ma wyciągniętą prosto przed siebie, pysk przyciśnięty do trawy. W odległości mniej więcej 20 m stoi pudel, który bez widocznego powodu nieustannie szczeka wysokim dyszkantem, hałasowania tego jednak wyraźnie nie kieruje pod adresem owczarka i nie stosuje jako prowokacji wobec potężniejszego przeciwnika (biorąc pod uwagę stosunek sił byłaby to rzeczywista zuchwa­łość). Owczarek wpatruje się w pudla nieprzerwanie bez jakiegoś dostrzegalnego zainteresowania ‚ emocjo­nalnego. Snadź dziwi się tylko całemu zajściu i jest nim lekko „ubawiony”. Po chwili takiego drętwego pa­trzenia odwraca wreszcie głowę.

WYRZUTY SUMIENIA

 Nie można jednak trwać w mniemaniu, iż życie uczuciowe psa jest w równie wielkim stopniu subtel­nie nastrojone i ukształtowane jak nasze.’.Nie wolnobowiem; prześlepiać -faktu, iż będąc’istotą nie władająeą słowem, : nie’ może-on/rozporządzać tak bogatą skalą uczuć jak człowiek. Mimo to należy sobie zdać sprawę, ’iż dla ’ przeanalizowania „życia * duchowego psa nie wystarczą podstawowe pojęcia’„chęć ‚i „nie­chęć”/a .wydaje się też rzeczą wcale nie pozbawioną po dstaw – przyznawanie mu , również wzruszeń ducho­wych bardziej złożonych.  Przytacza mianowicie jako przykład dwa przypadki, w których psy okazały coś, co moglibyśmy; nazwać   wyrzutami sumienia. Oto pierwszy z nich*. Lorenz, je- dzie pewnego dnia motocyklem do majątku ziemskiego zaprzyjaźnionej z nim rodziny.

PSIE UCZUCIA

Oficer jednak pouczył go, że wcale nie -jest rzeczą chwalebną popisywanie się, kiedy się nie czuje strachu, prawdziwa bowiem „od­waga”. na tym polega, iż potrafi się przezwyciężyć strach, który się odczuwa i którego’nie należy się wstydzić. Czym przeto jest odwaga?  Próbowano.niektórym uczuciom psa, które nam wy- i dają się, gniewem, strachem, przyjaźnią, tęsknotą, ule­głością,  osamotnieniem,. odebrać ; zbyt’ ludzką treść. Strach nazwano na przykład poczuciem zagrożenia, odwagę — wolą walki, gniew — chęcią polowania. Oczywiście’tego rodzaju ujmowanie uczuć psa w innych terminach słownych niewiele posuwa naprzód poznanie jego życia duchowego.

CO TO JEST ODWAGA

Dzisiaj nie ma niko­go, kto’ by podtrzymywał podobne mniemania. Czy nadepnięta dżdżownica odczuwa coś, co określane jest „bólem”, tego z całą pewnością powiedzieć nie umie­my, lecz ńie można powątpiewać, iż wyższe zwierzęta, np. psy mają wrażenia i uczucia. -Okazują one-radość, gdy nadszedł pan, są smutne, kiedy je się przywiązuje do łańcucha,: znają uczucie głodu, pragnienia,’ gorąca,’ marznięcia,? popędu. płcio­wego. Inna rzecz, czy można im przypisać również ta­kie cechy, jak duma i odwaga. Lecz nie’zapominajmy,  że tego rodzaju stany uczuciowe, nawet w tym zna­czeniu, jakie mają .w zastosowaniu do człowieka, są właściwie wielopłaszczyznowe.W sprawie odwagi istnieje piękna anegdota o żoł­nierzu, który przez , „odwagę” rozumiał brak wszelkich . uczuć strachu przed bitwą.

OFIARY RUCHU ULICZNEGO

Liczba psów. będących, ofiarą ruchu ulicznego jest zdumiewająco nikła. Według poczynionych obserwacji (zresztą mało systematycznych), dałoby się nawet po­wiedzieć, iż psy skazane tylko na własny instynkt pewniej unikają niebezpieczeństw niż pozostające pod nadzorem człowieka. Wypadki zdarzają się przeważnie wtedy, jeśli uwaga psa została nagle odwrócona,. np. przez nagle pojawiające się stworzenie z ich-gatunku. przez koty, piłki nadlatujące, zwłaszcza-zaś przez-to,’ iż troskliwi właściciele nawoływaniem lub gwizdami odciągają uwagę psa od niebezpieczeństw ulicy.„Myślenie^psów nie jest zatem myśleniem ludzkim. Lecz jak rzecz się ma z uczuciami? Francuski filozof Kartezjusz uważał zwierzęta za maszyny odruchowe’ i odmawiał im wszelkich wrażeń.